UsługaZakres
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne, zmiana stanowiska pracy
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • pomiar ciśnienia krwi
Kompleksowe badanie pracownika prowadzącego pojazd służbowo lub kierowcy zawodowego
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną
 • pomiar ciśnienia krwi
 • badanie słuchu
 • badanie pola widzenia
 • badanie poziomu cukru
Kompleksowe badanie wysokościowe do 3 metrów
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • pomiar ciśnienia krwi
 • badanie słuchu
 • badanie pola widzenia
Kompleksowe badanie wysokościowe powyżej 3 metrów
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną
 • pomiar ciśnienia krwi
 • badanie słuchu
 • badanie pola widzenia
Badanie osoby na stanowisku kierowniczym
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację okulistyczną
 • pomiar ciśnienia krwi
 • badanie EKG
 • badania laboratoryjne
Badanie operatora wózka widłowego
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację neurologiczną
 • pomiar ciśnienia krwi
 • badanie słuchu
Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
Stanowisko z pracą przy komputerze, do 4 godzin konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
Stanowisko z pracą przy komputerze, powyżej 4 godzin
 • konsultację Lekarza Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia
 • konsultację okulistyczną
  INNE USŁUGI W RAMACH MEDYCYNY PRACY
Pojedyncza konsultacja lekarza specjalisty w Ramach Medycyny Pracy
Wydanie duplikatu orzeczenia lekarskiego
Zdjęcie RTG płuc (wymagane do pierwszego badania do celu sanitarno – epidemiologicznych oraz co 5 lat do jego aktualizacji)
Spirometria
EKG (wymagane na stanowiskach kierowniczych, ewt. kiedy zachodzi konieczność wynikająca z wywiadu, np. rozpoznanie)
Płukanie Uszu
Termometria skórna (próba oziębieniowa)
Badanie palestezjometrii ( progi czucia wibracji)
Badanie widzenia zmierzchowego
Badanie wrażliwości na olśnienie
  BADANIA LABORATORYJNE W RAMACH MEDYCYNY PRACY
Morfologia krwi
Analiza moczu
Cholesterol całkowity
Trójglicerydy
HDL
LDL
Glukoza
  BADANIA PSYCHOTECHNICZNE W RAMACH MEDYCYNY PRACY
 Operatorzy:
 • sprzętu ciężkiego (np. koparek, dźwigów),
 • wózków widłowych, żurawi, suwnic,
 • innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osoby pracujące na wysokości,
 • osoby pracujące na stanowiskach górniczych.
Badanie operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk.
Osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych
 Kierowcy:
 • osoby ubiegające się o:
  • uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  • przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami,
  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:
  • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia
 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia
 • poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem
 • uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu;
 • kandydat na instruktora i instruktor,
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator.
Badanie osoby prowadzącej pojazd w ramach obowiązków służbowych + operatora
Odpis orzeczenia